نان و شیرینی نوید

خدمات: طراحی گرافیک، هویت سازمانی، چاپ بسته بندیطراحی لوگوتایپ با استفاده از حرف ابتدایی نوید (N)طراحی گرافیک و چاپ جعبه های شیرینی و جعبه های کادویی